آن چیزی که میخواهید در خصوص متن ها نوشته شود میتواند ذز این قسمت درج شود